jared.pl

Szkolenie BHP w pracy zdanej – zmiany po nowelizacji Kodeksu Pracy

W 2023 następują zmiany w regulacjach prawnych dotyczących pracy zdalnej. Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza m.in. obowiązek wydania przez pracownika stosownych oświadczeń oraz odbycia obowiązkowych szkoleń bhp. Sprawdź, jakie jeszcze obowiązki ciążą na pracodawcy zatrudniającego pracownika wykonującego pracę zdalną. Dowiedz się, co musi zrobić pracownik, by móc legalnie realizować zadania zawodowe w trybie zdalnym lub hybrydowym.

Praca zdalna a BHP

Pracodawca zawsze ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę w zakładzie pracy. W przypadku pracy zdalnej zadanie jest nieco utrudnione. Nadal to pracodawca powinien zadbać o to, by pracownik miał wiedzę (szkolenie BHP) jak przygotować ergonomiczne stanowisko pracy i bezpiecznie wykonywać codzienne obowiązki zawodowe, ale jednak nie jest obecny w miejscu pracy i część dbałości o BHP musi przerzucić na pracownika wykonującego pracę zdalną.

Obowiązkiem pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalnie jest jednak przekazanie rozszerzonej informacji o warunkach zatrudnienia oraz – tak, jak w przypadku pracy w siedzibie firmy – sporządzenie oceny ryzyka zawodowego. Nowelizacja KP nakłada na pracodawcę również obowiązek określenia zasad wykonywania pracy zdalnej.

Jeśli szukasz specjalistów, którzy przeszkolą Twoich pracowników z BHP,

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Oświadczenie pracownika praca zdalna BHP

Zanim pracownik zostanie dopuszczony do wykonywania pracy zdalnej, musi złożyć u pracodawcy dwa ważne oświadczenia:

  1. oświadczenie pracownika, że zapoznał się z:
    – oceną ryzyka zawodowego przygotowaną przez pracodawcę;
    – informacją dotyczącą zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. Ta część oświadczenia powinna zawierać zobowiązanie pracownika do przestrzegania tych zasad.
  2. oświadczenie o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wskazanym przez pracownika (i uzgodnionym z pracodawcą) do wykonywania pracy zdalnej. Pracownik oświadcza, że posiada odpowiednie warunki lokalowe i techniczne, by wykonywać obowiązki zawodowe w sposób higieniczny i bezpieczny.

Każde z oświadczeń może być złożone przez pracownika w wersji papierowej lub elektronicznej. Nie może On jednak rozpocząć wykonywania pracy etatowej w trybie zdalnym, jeśli nie złoży wymaganych dokumentów.

Praca zdalna a obowiązek okresowych szkoleń BHP

Choć pracownicy administracyjno-biurowi zatrudniani w przedsiębiorstwie, dla którego określono niską kategorię ryzyka, są zwolnieni z okresowych szkoleń bhp, trzeba wiedzieć, że nowelizacja Kodeksu Pracy wyklucza z tego zwolnienia pracowników zdalnych. Oznacza to, iż jeśli pracownik wykonuje pracę administracyjno-biurową zdalnie (w całości lub częściowo), musi odbywać okresowe szkolenia bhp. Co ważne, szkolenia te mogą odbywać się metodą e-learningową.

Jak widać, nowelizacja Kodeksu Pracy nakłada szereg regulacji na pracodawcę i pracownika, gdy obowiązki zawodowe tego drugiego realizowane są w systemie zdalnym. Trzeba zaznaczyć, że nie ma tutaj znaczenia, w jakim stopniu praca jest zdalna. Nawet, jeśli jest to system hybrydowy, pracodawca i pracownik zobligowani są do przestrzegania nowych przepisów.

Zamów szkolenie BHP
2023-12-04T14:36:52+01:00