jared.pl
Przeglądy okresowe obiektów, urządzeń i wyposażenia2024-02-16T13:21:33+01:00

Przeglądy okresowe obiektów urządzeń i wyposażenia

Przeglądy okresowe budynków to regularne inspekcje i oceny stanu technicznego, które są przeprowadzane w określonych interwałach czasowych, zazwyczaj co kilka lat. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, prawidłowego funkcjonowania i utrzymania właściwego stanu konstrukcyjnego oraz infrastruktury obiektu. Przeglądy te mogą być wymagane przez przepisy budowlane lub stanowić dobry praktykę zarządzania nieruchomościami. Jakie są ich najważniejsze typy?

okresowe przeglądy budowlane - Katowice

Wykonujemy okresowe przeglądy

Skontaktuj się

Okresowe pomiary elektryczne instalacji

Okresowe pomiary elektryczne to regularne badania instalacji elektrycznych przeprowadzane w budynkach w celu oceny ich stanu technicznego, bezpieczeństwa oraz zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. Pomiary elektryczne może wykonać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, takie jak elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV czy uprawniony pracownik firmy elektroinstalacyjnej.

Okresowe pomiary elektryczne instalacji obejmują:

  • oględziny instalacji elektrycznej,
  • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,
  • pomiar rezystancji izolacji,
  • sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej,
  • pomiary rezystancji uziemień,
  • pomiary pętli zwarcia.

Taki przegląd pozwala na zadbanie o bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznej oraz utrzymania jej w dobrym stanie technicznym. Okresowe pomiary elektryczne instalacji powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 5 lat, co jest uregulowane przez przepisy Prawa budowlanego.

Okresowe pomiary elektryczne instalacji przeprowadzamy na całym na Śląsku (pomiary elektryczne Katowice, Gliwice, Zabrze)

Jeśli szukasz specjalistów od PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH obiektów, urządzeń i wyposażenia,

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej to ich kompleksowe badanie, mające na celu ocenę stanu technicznego i gotowości do użycia. Obejmuje szereg czynności, takich jak:

  • oględziny, w czasie których dokonywane jest sprawdzenie stanu zewnętrznego instalacji, np. przewodów, osprzętu, zabezpieczeń,
  • sprawdzenie parametrów technicznych instalacji, np. rezystancji izolacji i uziemienia,
  • zweryfikowanie, czy instalacja działa prawidłowo,
  • zlecenie ewentualnych czynności konserwacyjnych.

Czy jest obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej? Zgodnie z prawem powinien odbywać się co najmniej raz na 5 lat. W przypadku pomieszczeń o wyziewach żrących, zagrożonych wybuchem, bardzo wilgotnych i gorących, a także instalacji zamontowanych na otwartej przestrzeni okres ten jest krótszy — wynosi 1 rok. Przegląd instalacji piorunochronnej i elektrycznej może być przeprowadzony m.in. przez osoby upoważnione do wykonania wcześniej opisanych pomiarów elektrycznych instalacji.

Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej przeprowadzamy w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu (na całym Śląsku)

Okresowe przeglądy techniczne drabin

Kolejną z obowiązkowych ocen budynków, które ciążą na właścicielu obiektu, jest przegląd techniczny drabin. To regularne sprawdzenie stanu technicznego i bezpieczeństwa sprzętów używanych w różnych branżach, np. w budownictwie, przemyśle czy usługach komunalnych. Jego celem jest zapewnienie, że drabiny są w dobrym stanie, bezpieczne w użytkowaniu oraz spełniają wymogi bezpieczeństwa.

Przeglądy te powinny być przeprowadzane przez odpowiednio wyszkolonych pracowników lub zatrudnionych przez specjalistyczne firmy zajmujące się kontrolą stanu technicznego sprzętu wysokościowego. Osoby te powinny posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do oceny stanu drabin oraz identyfikacji ewentualnych usterek czy uszkodzeń. Najczęściej jest to zadanie dla instruktorów BHP, osób przeszkolonych w zakresie tego typu przeglądów oraz serwisantów drabin. Dobrą praktyką jest wykonywanie przeglądu konstrukcji raz do roku lub raz na pół roku w przypadku tych eksploatowanych codziennie.

Okresowe przeglądy techniczne drabin wykonujemy w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu.

drabina

Okresowe przeglądy sprzętu do pracy na wysokości na Śląsku

Okresowe przeglądy sprzętu do pracy na wysokości to regularne oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa wszelkiego rodzaju sprzętu używanego do prac alpinistycznych, takiego jak: liny, uprzęże, zaczepy, platformy czy rusztowania. Ich celem jest zapewnienie, że elementy te w dobrym stanie technicznym, bezpieczne w użytkowaniu oraz że spełniają wymogi bezpieczeństwa.

Zazwyczaj w tym celu przeprowadzane jest sprawdzenie stanu poszczególnych elementów, działania mechanizmów blokujących, regulujących i zabezpieczających oraz zweryfikowanie wytrzymałości lin, taśm i innych akcesoriów nośnych. Przegląd okresowy szelek bezpieczeństwa oraz pozostałych elementów do pracy na wysokościach może obejmować także próby funkcjonalne, które polegają na sprawdzeniu działania sprzętu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Przegląd SOI zazwyczaj zalecany jest raz na rok. Dobrą praktyką w przypadku sprzętu używanego codziennie jest przegląd środków ochrony indywidualnej co najmniej raz na 3 miesiące.

Okresowe przeglądy sprzętu do pracy na wysokości wykonujemy w Katowicach, Zabrzu, Gliwicach i innych miastach na Śląsku

Okresowe przeglądy ppoż

Okresowe przeglądy ppoż. (przeglądy przeciwpożarowe) obejmują regularne kontrole sprzętu przeciwpożarowego, takiego jak gaśnice, hydranty, systemy sprinklers i inne urządzenia służące do zapobiegania i zwalczania pożarów. Przeprowadzane mogą być również testy sprawnościowe oraz pomiary, aby upewnić się, że sprzęt działa poprawnie. Ich celem jest zapewnienie, że wyposażenie ppoż. jest w dobrym stanie technicznym, gotowe do użycia w przypadku pożaru. Przegląd gaśnic i innych elementów umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez minimalizację ryzyka rozprzestrzeniania się ognia w przypadku wystąpienia pożaru. Regularne kontrole pozwalają na wczesne wykrywanie ewentualnych usterek i zapobieganie ich skutkom, co jest kluczowe dla skutecznej ochrony przeciwpożarowej.

Jak często przegląd instalacji ppoż. powinien być wykonywany? Zalecane jest, aby przeprowadzać je co rok. Wyjątkiem!! są oznaczenia bezpieczeństwa, które powinny być sprawdzane na bieżąco oraz systemy oddymiania elektrycznego i pneumatycznego, których działanie należy zweryfikować raz na kwartał.

Okresowe przeglądy ppoż. wykonujemy w Katowicach, Zabrzu, Gliwicach i innych miastach na Śląsku

Czym jeszcze się zajmujemy. Zobacz jak możemy Ci pomóc

Potrzbujesz naszej pomcy? Skontaktuj się z nami!