jared.pl
Bezpieczeństwo pracy i pierwsza pomoc2023-12-04T14:13:20+01:00

Bezpieczeństwo pracy i pierwsza pomoc

Obowiązek zaznajomienia pracownika z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy. Świadomość niebezpieczeństw jest niezwykle ważna – według ubiegłorocznych raportów Monitoringu Rynku Pracy wynika, że aż 60 proc. wypadków w pracy było spowodowanym niewłaściwym zachowaniem pracownika. Brak wiedzy nt. przepisów BHP wynika głównie z dwóch powodów: beztroskiego podejścia pracodawcy do szkoleń lub ich słabej jakości. Informacje przekazywane podczas szkolenia BHP należy dostosować do specyfiki oraz branży, o czym zapomina wielu specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP dla pracodawców oraz szkolenia BHP dla pracowników

Oferujemy całkowitą obsługę BHP – od szkoleń, przez audyty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, po przystosowanie maszyn czy organizację badań czynników szkodliwych. Poniżej pełen zakres naszych usług z zakresu obsługi i szkoleń BHP.

Skontaktuj się
kursy bhp dla pracodawcy, szkolenia bhp śląsk, szkolenia bhp bytom, szkolenia bhp śląskie, szkolenie bhp gliwice, szkolenie bhp tychy, szkolenie bhp śląsk, kursy bhp dla pracodawców
 • Szkolenia pracowników w zakresie BHP
  ◦ szkolenie wstępne,
  ◦ szkolenie okresowe,
  ◦ szkolenie okresowe dla pracodawców,
  ◦ kurs BHP dla pracodawców,
  ◦ szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami,
  ◦ szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno- biurowych,
  ◦ szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  ◦ szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno- technicznych,
  ◦ szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  ◦ szkolenie dedykowane: pracownicy medyczni, pedagogiczne, inne wybrane grupy zawodowe.
 •  Szkolenia problemowe
  ◦ każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka w tym między innymi,
  ◦ gazy medyczne,
  ◦ sygnalista- hakowy,
  ◦ zagrożenia biologiczne w środowisku pracy, czynnikami chemicznymi w środowisku pracy, rakotwórcze, mutagenne itp.

Prowadzimy szkolenia okresowe z zakresu BHP również w języku rosyjskim – jest to usługa którą oferuje mniej niż 10% podmiotów BHP.

 • Audyty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Przygotowanie i wsparcie podmiotu w kontroli inspekcji WSSE, PSSE, PIP, PSP,
 • Dochodzenia powypadkowe oraz opracowywanie stosownej dokumentacji,
 • Kompleksowa obsługa podmiotów w zakresie zadań służby bhp (outsourcing),
 • Opracowywanie Oceny Ryzyka Zawodowego,
 • Przegląd warunków pracy, dla:
  ◦ całego przedsiębiorstwa,
  ◦ określonego miejsca — budowa, wydział, warsztat, placówka itp.
  ◦ wybranych stanowisk pracy przedsiębiorstwa, miejsc obsługi maszyn, urządzeń itp.
 • Organizacja badań czynników szkodliwych,
 • Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych,
 • Doradztwo i pozostałe czynności związane z obsługą BHP,

Szkolenia realizowane przez Ośrodek Szkoleniowy JARED Jarosław Dejneka Rejestr instytucji szkoleniowych PUP nr 2.24/00233/2016 wpis do ew. placówek kształcenia ustawicznego UM Katowice pod nr 5/2016

HSE

HSE (Health – Zdrowie, Safety – Bezpieczeństwo, Environment – Środowisko) to podejście systemowe, pokazujące, w jaki sposób prowadzić działalność zgodnie z zasadami dotyczącymi ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego. Zgodnie z wytycznymi HSE przeprowadzamy inspekcje dla standardów wewnętrznych, ocenę ryzyka czy przygotowujemy raporty okresowe. Pełen zakres usług naszej firmy z zakresu HSE znajdziesz poniżej:

Ochrona przeciwpożarowa, czyli ochrona PPOŻ., to wszelkie działania, które mają na celu ochronę życia, zdrowia, mienia oraz środowiska głównie przed pożarem.

Zajmujemy się m.in.:

 • organizowaniem szkoleń z zakresu ppoż.,
 • sporządzamy plany ewakuacyjne i instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • przeglądy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oznakowujemy drogi ewakuacyjne,
 • przeprowadzamy próbne ewakuacje,
 • przeglądamy gaśnice oraz agregaty gaśnicze, przeprowadzamy pomiary i badania hydrantów wewnętrznych,
 • badamy natężenie światła ewakuacyjnego i awaryjnego.

Opracowujemy operaty przeciwpożarowe dla potrzeb zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów dla marszałka województwa, regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub starosty.

Współpracujemy z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz inżynierami pożarnictwa.

SYSTEM ANALIZY ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI — HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), zwany „systemem HACCP” – jego głównym celem jest identyfikacja i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych oraz ocena ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywności.

Wdrażamy, aktualizujemy, dostosowujemy systemy HACCP oraz prowadzimy szkolenia HACCP (Katowice) dla:

 • gastronomii — restauracje, food trucki, pizzerie, kawiarnie, bary, przyczepy cateringi, domy weselne, stołówki,
 • zakładów żywienia zbiorowego (żłobki, przedszkola, szpitale),
 • produkcji spożywczej w tym cukiernie, piekarnie, garmażernie, lodziarnie itp.,
 • transportu spożywczego,
 • przechowywanie żywności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej.

Dostosowujemy wymagania oraz prowadzimy szkolenie HACCP (Katowice) zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia wraz z przepisami wykonawczymi.

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA- GMP

(Good Manufacturing Practice — GMP) – są to wszelkie działania, które należy podjęć, by zapewnić wysoką jakość wytworzonym produktom – dobra praktyka produkcyjna jest w szczególności ważna w przemyśle spożywczym. Zestaw procedur produkcyjnych dotyczy przede wszystkim higieny, warunków i bezpieczeństwa produkcji i ma charakter obowiązkowy dla branży spożywczej.

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA – GHP

(Good Hygienic Practice – GHP) – wszelkie działania, które należy podjąć, a także warunki higieniczne, jakie muszą być spełniane oraz kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w skrócie BIOZ – jest wymogiem uregulowanym przez ustawę Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku. Plan przygotowany jest przez kierownika budowy i powinien zawierać informacje dotyczące bezpieczeństwa pracowników podczas trwania robót budowlanych, tj. zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
Jeśli nie wiesz, jak przygotować plan BIOZ i potrzebujesz konsultacji, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści chętnie udzielą Ci odpowiednich informacji.

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych to obok planu BIOZ kolejny istotny – często nieodzowny dokument z zakresu bezpieczeństwa na budowie. IBWR wykonywana jest w celu informowania o sposobach zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych określonych w art. 21a ust. 2 Prawa budowlanego oraz sposobach postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Pierwsza pomoc to zespół czynności, które należy wykonać, aby utrzymać poszkodowaną osobę przy życiu lub zminimalizować następstwa wypadku, zanim przyjedzie karetka. To jedno z zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Przeprowadzamy szkolenie z pierwszej pomocy (Katowice) z udzielania pierwszej pomocy w następujących obszarach:

 • prawidłowego rozpoznawania i sprawnego reagowania w stanach zagrożenia życia,
 • budowania przygotowania mentalnego i emocjonalnego w sytuacji udzielania pomocy,
 • postępowanie zgodnie z normami obowiązującymi w Europie (wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji).

Kurs pierwszej pomocy Śląsk (kurs pierwszej pomocy (Katowice)) 

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty lub zaświadczenia w zależności od uzgodnionego zakresu szkoleń.

Prowadzimy kursy pierwszej pomocy (Śląskie) okresowe z zakresu pierwszej pomocy również w języku rosyjskim – jest to usługa którą oferuje mniej niż 10% podmiotów BHP.

Skontaktuj się