jared.pl

Przegląd drabin: kto wykonuje i jak często trzeba wykonywać?

Drabiny są jednym z najczęściej stosowanych sprzętów w pracy na wysokości, a ich bezpieczne użytkowanie wymaga nie tylko odpowiedniego szkolenia pracowników, ale także regularnego sprawdzania i konserwacji. Przegląd drabin, wykonywany przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, stanowi kluczowy element w zapewnieniu, że są one bezpieczne do użytku i spełniają wszelkie normy.

Na czym polegają przeglądy drabin?

Przegląd drabiny to procedura sprawdzająca jej stan techniczny pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Obejmuje szereg czynności kontrolnych, których celem jest wykrycie wszelkich uszkodzeń, zużycia lub innych nieprawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie dla osoby korzystającej z drabiny. Zalicza się do ich: ogólne oględziny (sprawdzenie, czy nie jest ona wygięta, pęknięta lub skorodowana, osadzenie szczebli, stopni, kontrola elementów mocujących, obecność elementów zabezpieczających), sprawdzenie mechanizmów w przypadku drabin rozkładanych oraz próby obciążeniowe ciężarem odpowiadającym maksymalnemu dopuszczalnemu obciążeniu.

Po przeprowadzeniu przeglądu drabiny sporządza się protokół, w którym należy odnotować:

  • dane drabiny (typ, numer seryjny, producent),
  • datę przeglądu,
  • wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych,
  • stwierdzone nieprawidłowości,
  • zalecenia dotyczące dalszego użytkowania drabiny, jej ewentualnych napraw.

Szukasz specjalisty, który przeprowadzi przegląd drabin w Twojej firmie?

nie zwlekaj — zadzwoń, wyślij e-mail!

609 771 651   530 043 723    biuro@jared.pl

Przegląd drabin — kto wykonuje?

Do przeprowadzania przeglądów drabin upoważniona jest osoba wykwalifikowana, która posiada odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie w zakresie ich obsługi i konserwacji, a także ma uprawnienia do przeprowadzania ich oceny. Mogą być to: instruktorzy BHP, serwisanci drabin, pracownicy firm specjalizujących się w przeglądach tego typu sprzętu.

Kto jest zobowiązany do przeglądu drabin?

Obowiązek regularnego przeglądu drabin obejmuje wszystkie firmy, które wykorzystują je w swojej działalności, niezależnie od wielkości czy branży. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw: budowlanych, remontowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych. Ponadto obowiązek ten ciąży także na instytucjach publicznych, takich jak: szkoły, szpitale czy urzędy, wojsko i straż pożarna. W przypadku braku zapewnienia bezpieczeństwa drabin Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na właściciela karę grzywny lub w przypadku stwierdzenia poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników — wstrzymać działalność organizacji do czasu usunięcia uchybień.

Co ile należy wykonywać przegląd drabin?

Mimo że przepisy obowiązujące w Polsce nie określają jednoznacznie, jak często należy przeprowadzać regularne oględziny, organy kontrolne oraz służby BHP sugerują, aby przeglądy drabin odbywały się co najmniej raz w ciągu roku, a w przypadku sprzętów używanych codziennie — co 6 miesięcy. W odniesieniu do drabin używanych intensywnie lub w trudnych warunkach częstotliwość przeglądów może być większa. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych producenta oraz odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić, że drabiny są w dobrym stanie i mogą być bezpiecznie używane.

Dodatkowo warto nauczyć pracowników codziennego kontrolowania stanu sprzętu przed rozpoczęciem pracy. Pozwoli to na zapewnienie, że drabiny są w dobrym stanie technicznym i bezpieczne do użytku lub wykrycie ewentualnych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, złamania, zużycie stopni lub łączeń, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo pracy.

Skontaktuj się z nami
2024-02-28T10:25:12+01:00