jared.pl

Nowości prawne – wybrane nowości w BHP w 2021?

Przepisy prawne zmieniają się co roku. Tym razem również pojawiły się nowe regulacje, z którymi warto się zapoznać. W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć wybrane zmiany, które zaszły w ostanim czasie czasie.

Zmiany w przepisach dotyczących bhp przy urządzeniach energetycznych

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Wprowadziły one wiele istotnych zmian zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika.

Między innymi to nacisk na instrukcję eksploatacji oraz większa odpowiedzialność pracodawcy.

Dz.U. 2021 poz. 1210 (Obowiązuje od dnia: 2021-07-05)

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z odnośnymi przepisami oraz kontakt z nami

Co nowego w ADR

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych a w nim między innymi:

  • Pojawiają się 4 nowe pozycje w wykazie towarów niebezpiecznych, określone nowymi numerami UN.
  • Rozszerzono, a w zasadzie uwzględniono możliwość zastosowania wyłączenia spod przepisów ADR w zakresie niektórych urządzeń, jak np. rejestratory danych i urządzenia do śledzenia ładunku przymocowane do/lub umieszczone w sztukach przesyłki, opakowaniach zbiorczych, kontenerach lub przedziałach ładunkowych pojazdów.
  • W nowym ADR zmieniono kilka definicji. W zakresie klasy 7 – mat. promieniotwórcze pojawia się Moc dawki. Usunięta została definicja poziomu promieniowania. Zmodyfikowano definicję wskaźnika transportowego (TI) uwzględniając nowy rodzaj przedmiotu skażonego powierzchniowo SCO-III, czyli duży przedmiot stały, który ze względu na swoje rozmiary nie może być przewożony w typowym rodzaju sztuki przesyłki opisanym w ADR.
  • W zakresie klasy 6.2 (materiały zakaźne) została zmieniona definicja odpadów medycznych lub klinicznych.

i inne Dz.U. 2021 poz. 756 (Obowiązuje od dnia: 2021-04-23)

 

Choroby zawodowe po zmianach

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych.

Nastąpiło dostosowanie obowiązujących regulacji do aktualnego stanu prawnego, a także doprecyzowanie sposobu i trybu postępowania dotyczącego:

  • zgłaszania podejrzenia,
  • rozpoznawania
  • stwierdzania

chorób zawodowych. Procedura dotyczy również w przypadku śmierci pracownika albo byłego pracownika objętego zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej.

Dz.U. 2021 poz. 1287 (Obowiązuje od dnia: 2021-07-15)

Radiacja i promieniowanie jonizujące

Sporo w tym zakresie nowych publikacji a w tym między innymi:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Dz.U. 2021 poz. 1086 (Obowiązuje od dnia: 2021-08-18)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia.

Dz.U. 2021 poz. 796 (Obowiązuje od dnia: 2021-07-29)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych.

Dz.U. 2021 poz. 1053 (Obowiązuje od dnia: 2021-07-12)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej.

Dz.U. 2021 poz. 640 (Obowiązuje od dnia: 2021-05-09)

Nowy wzór dla książki operatora

  • zmianę książki operatora od 28 sierpnia 2021 r. W tym zakresie w załączniku nr 2 określono nowy wzór, który będzie miał formę plastikowej karty. Do czasu wejścia w życie nowego wzoru książki operatora będzie obowiązywał papierowy wzór książki operatora jak dotychczas, w którym zmianie uległa nazwa Instytutu bez obowiązku stosowania pieczęci suchej. Papierowy wzór książki operatora obowiązujący w okresie przejściowym został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmieniającego.

Jest to ostania (w kolejności obowiązywania) zmiana zeszłorocznego rozporządzenia ministra rozwoju z 29 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1461) weszło w życie 11 września 2020 r.

Warto zapoznać się też z innymi ważnymi zmianami jakie wprowadza wzmiankowane rozporządzenie

 

 

2023-05-19T10:38:03+02:00