Nowości prawne – co się zmieniło w 2019?

Przepisy prawne zmieniają się co roku. Tym razem również pojawiły się nowe regulacje, z którymi warto się zapoznać. W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć zmiany w normach, które zaszły wraz z nadejściem 2019 roku.

Szkolenia okresowe BHP

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie dwie znaczące zmiany do Kodeksu pracy. Pierwsza z nich pozwala pracodawcy na samodzielne realizowanie zadań służby BHP w firmach zatrudniających do 50 pracowników, które są zakwalifikowane do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym. Druga znosi ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych u pracodawcy zakwalifikowanego również do pierwszej lub drugiej lub trzeciej grupy. Kategorie ryzyka danej grupy działalności określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005).

Ustawa o dozorze technicznym

Celem zmiany Ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r. jest doprecyzowanie przepisów oraz usprawnienie wybranych obszarów tego systemu, co ma przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń podlegających dozorowi. W połowie 2019 r. zaświadczenia kwalifikacyjne dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne będą wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat. Warto dodać, że wcześniej takie zaświadczenia były bezterminowe.

Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy, jest wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez organy jednostek dozoru technicznego dla osób obsługujących oraz konserwujących urządzenia.

Ustawa o substancjach chemicznych i mieszaninach

Zmiany w Ustawie o substancjach chemicznych i mieszaninach regulują następujące obowiązki:

  • Wprowadzenie nowego sposobu oznakowania miejsc, rurociągów, pojemników, zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje, bądź mieszaniny stwarzającej zagrożenie.
  • Poszerzenie katalogu zadań Inspektora ds. Substancji Chemicznych o uprawnienie do wydania zakazów wprowadzania do obrotu ich w jej postaci własnej lub jako składnika mieszaniny, do czasu sporządzenia raportu bezpieczeństwa chemicznego.
  • Do zadań inspektora należy też upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwego oddziaływania substancji chemicznych na zdrowie człowieka i środowisko.
  • Ustawa zmienia też przepisy dotyczące zgłaszania, przekazywania informacji o wytworzeniu albo sprowadzeniu na terytorium kraju mieszaniny niebezpiecznej lub stwarzającej zagrożenie. Do tej pory obowiązek ten mógł być realizowany poprzez przesłanie tradycyjną drogą pocztową, lub pocztą elektroniczną na adres Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w postaci pisma przewodniego wraz z załączonymi kartami charakterystyki lub informacjami o mieszaninie w wersji papierowej, lub na płycie CD/DVD. Znowelizowana ustawa dopuszcza przekazywanie Inspektorowi wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu ELDIOM (Elektroniczna Deklaracja Informacji o mieszaninach). Teraz wiadomość przekazuje się poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z systemu wykorzystującego oprogramowanie.

Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

W nowym rozporządzeniu w Wykazie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy zlikwidowano podział na Część A Substancje chemiczne i Część B Pyły. Od tej pory wszystkie wartości uwzględnione zostały w jednej tabeli. Dodano do niej również nową kolumnę Uwagi: Oznakowanie substancji notacją skóra, uwzględniającą informację, iż niektóre substancje chemiczne mogą być wchłaniane przez skórę. Zmianie uległy również wartości NDS niektórych substancji.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Nowe rozporządzenie ma na celu ujednolicenie oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie wydawania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych. Opublikowane w rozporządzeniu zmiany dotyczą przede wszystkim:

  • Wymogów kwalifikacyjnych – obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia będzie możliwa po uzyskaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego z UDT.
  • Wprowadzenia obowiązku pisemnego polecenia. Oznacza to, że prace wykonywane przy użyciu wózka jezdniowego, które stwarzają możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, przeprowadzane są przez operatora dopiero na podstawie decyzji otrzymanego od organizatora pracy.

Obowiązku opracowania przez organizatora prac instrukcji bezpieczeństwa czynności transportowych.Przygotować ma ją organizator i musi ona zawierać szczegółowe wytyczne dot. prac transportowych w obszarze pracy wózka jezdniowego, z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu transportu.

2019-08-13T16:29:41+01:00